Teak i Panama som investering


Att investera i teak som växer i Panma är en relativt lång och trygg investering. Det är också en annorlunda och konkret investering. Som investerare i teakplantage ser man alltid träden växa, oavsett börsens utveckling.

Förväntad avkastning från teakplantage

Företaget Tectona Capital har gjort en rimlighetsbedömning som visar på en årlig tillväxt om 12 %. Utöver denna värdetillväxt utförs ett par gallringar innan avverkningsdagen som genererar ytterligare intäkter. Eftersom teakträden växer oerhört snabbt är de redo för avverkning redan 20 år efter plantering. Teakplantage bidrar också positivt till miljön i den bemärkelsen att man återplanterar mark och bedriver ett uthålligt skogsbruk. Beroende på bland annat följande beskrivna faktorer kan utfallet i teakplantage variera.

Avkastningen på en investering i teakplantageberor främst på tre faktorer:

1. Bonitet (Växplatsens bördighet)

Tillväxten i Panama är mellan 11 och 15 m³ per år och hektar, vilket motsvarar mellan 220 och 300 m³ (sågbart timmer) per hektar efter 20 år vid slutavverkning. Bonitet kan beskrivas som naturens förmåga att producera virke och denna beror på luftfuktighet, jordmån, sol, regn och det geografiska läget. Med enhög luftfuktighet och en stabil årstemperatur, mellan 22 och 30 grader, är boniteten i Panama mycket hög och lämpar sig väl för plantering av teakträd.

2. Råvarupriset på teak vid slutavverkning

Historiskt sett har priserna på teak stigit stadigt med ca 6 % per år. År 2010 kostar teaktimmer vid vägkant mellan 4 000 och 30 000 kr/m³. Deras bedömning är att priset på 20-årig plantageteak kommer att vara minst 8 000kr/m3 vid 2027/2028. Sågad teak i Sverige kostar upp till 80 000 kronor exklusive moms per m³. Dessa priser gäller sågat timmer FOB (Free On Board). För att ytterligare höja marknadsvärdet kan träden förädlas vid avverkning förutsatt att det gynnar investeraren och bedöms som lämpligt. Tillgången minskar då regnskogar avverkas med 15 miljoner hektar per år, ett område som motsvarar en tredjedel av Sveriges yta. Med en fortsatt minskad tillgång och ökad efterfrågan är det rimligt att anta att priset kommer gå upp från dagens nivå.

3. Framtida markpris

Idag är enbart marken för teak-odlingar i Panama värd ca 30 000 kr/ha och Tectona Capital bedömer det som mycket sannolikt att marken kommer ha ett betydligt högre värde om 20 år. Denna bedömning grundar sig på två olika faktorer. De senaste åren har skogsindustrin förskjutits närmare ekvatorn eftersom fler inser hur värdefull marken är och hur snabbt träden växer tack vare markens enorma bördighet. Den andra faktorn som har och kommer fortsätta bidra till ett ökat värde på marken är den infrastrukturutveckling som pågår. Vägar konstrueras och förbättras ständigt i Panama vilket ökar markens tillgänglighet avsevärt.