Private equity tar fart igen enligt NAXS


Private equity tar fart igen med stöd från ekonomisk återhämtning
 
Läget i den globala ekonomin fortsatte att vara tufft även 2009 men mot slutet av året var tecknen tydliga att de flesta ekonomierna hade lämnat recessionen och påbörjat en långsam återhämtning. För euro-länderna spår Internationella Valutafonden, IMF, en blygsam tillväxt på 1,0 procent 2010 och 1,6 procent 2011.
 
Vändning inom private equity

Även inom private equity märktes en vändning under andra halvåret 2009 om än från låga nivåer. Enligt Unquotes och Candovers Private Equity Barometer så föll värdet på buyout-affärer i Europa med 57 % 2009 till EUR 23 miljarder vilket var den lägsta nivån sedan 90-talet men kurvorna vände uppåt under året.
 
Nedgång även i Norden

Den nordiska buyout-marknaden följde i stort den europeiska under 2009 men nedgången på 75 % till EUR 2,5 miljarder var något kraftigare än för Europa i övrigt.
 
Också i Norden tilltog aktiviteten under andra hälften av 2009 och det sista kvartalet var Norden den mest aktiva regionen i Europa räknat i antal affärer. Utsikterna för en fortsatt ökad aktivitet i Norden under 2010 är goda då tillgången på krediter förbättrades mot slutet på 2009 i takt med att riskaptiten bland bankerna ökade.
 
Den nordiska marknaden har i mindre utsträckning än på andra håll förlitat sig på syndikerad upplåning och i större omfattning använt traditionella banklån. Samtidigt har nordiska banker klarat sig genom finanskrisen bättre än andra.
 
Dessutom börjar andra kreditkällor som företagsobligationer och förvärvskrediter från försäkringsbolag och andra institutioner att öppna sig.
 
Nedgången i norden hänger mycket ihop med ett betydande gap mellan säljares prisförväntningar och vad buyout-fonderna anser sig kunna betala. Det var under 2009 särskilt uttalat för säljare som familjer eller andra privatpersoner. Osäkerheten om den ekonomiska utvecklingen bidrar också till att hålla tillbaka aktiviteten.
 
Under 2010 väntas det gapet minska vilket inte minst en ökad frekvens av andrahandsaffärer, transaktioner mellan två olika private equity-fonder, indikerar.
 
Dessutom finns det gott om tillgänglig kapital i nordiska fonder, uppskattningsvis är tillgängligt kapital bara i svenska riskkapitalfonder över 100 miljarder kronor.
 
Effekter från finanskrisen

Trots att en några riktigt stora affärer med ansenliga skuldpaket gjordes i Europa under 2009 kommer kreditgivare dock att vara fortsatt restriktiva jämfört med tidigare nivåer.
 
En enkät gjord av Private Equity News bland 500 personer verksamma i branschen visar att effekterna från finanskrisen lär sitta i under en avsevärd tid framöver. Runt 70 procent av de tillfrågade i enkäten trodde att finanskrisen får återverkningar under flera år och kan delvis ändra branschens förutsättningar och arbetssätt i grunden.
 
Skuldsättningsgraden vid transaktionstillfället har fallit under finanskrisen till runt fem gånger EBITDA under 2009 från väl över sex gånger 2007. Andelen eget kapital uppgår i många affärer nu till runt 50 procent mot mellan 65 % och 70 % tidigare. Det finns dessutom få tecken på att skuldsättningsnivåerna är på väg att öka snabbt vilket håller nere risknivån i portföljerna.
 
Samtidigt finns en optimism då samma enkät visade att investeringsansvariga på riskkapitalbolagen tror att aktiviteten inom alla segment kommer att öka eller i alla fall vara oförändrad under 2010. Mellansegmentet var mest poplärt och där trodde tre fjärdedelar av de tillfrågade att de skulle öka sin aktivitet under 2010.
 
Tuffa tider men långsiktigt god avkastning

Lågkonjunkturen och finanskrisen har gått hårt åt värdet i portföljerna och fall där bolag sattes i konkurs eller togs över av kreditgivarna ökade under 2009. Detta gäller främst portföljer i fonder som restes under mitten av 2000-talet där mångas innehav förvärvades till höga priser och med en hög skuldsättningsgrad.
 
Fonder som restes åren 2007 och 2008 har dock klarat sig markant bättre och erfarenheten visar att investeringar som görs under en lågkonjunktur och direkt efter brukar höra till de som ger bäst avkastning. NAXS har en klar övervikt både åt mindre- och mellanstora fonder samtidigt som fonden bara har fonder som restes 2007 till 2008.
 
Under 2009 visade alla storlekssegment negativ avkastning enligt uppgifter från Prequin men segmenten små och mellanstora buyout-fonder klarade sig signifikant bättre än segmenten stora fonder och megafonder.

Mellansegmentet tappade 16,7 procent 2009 jämfört med 24,4  procent minus för stora fonder och minus 31,4 procent för megafonder. Mellansegmentet har dessutom klarat sig bäst bland alla segmentet den senaste femårsperioden med en uppgång på i snitt 29,3 procent per år.
 
Ny fundraising i startgroparna

Som förväntat blev 2009 ett väldigt utmanande år för att resa nya fonder och volymerna sjönk rejält. I Europa restes blott fem nya buyout-fonder på tillsammans USD 2,6 miljarder. Mycket pekar dock på att läget förbättras under 2010 i takt med att aktiviteten på buyout-marknaden ökar, återhämtningen i ekonomin fortsätter och mot bakgrund av 2009 års kraftiga uppgång på världens börser. Många framträdande aktörer har också indikerat att fundraising kan bli aktuellt igen med start 2010.
 
Möjligheter för NAXS

Med en IPO-marknad som vaknat till liv och en starkare andrahandsmarknad mellan buyout-fonderna förbättras möjligheterna till lönsamma exits i synnerhet på ett par år sikt.