Ädelstenar: Smaragder enligt principer om fair trade

Utvinning och försäljning av ädelstenar är många fall förknippade med restriktioner. Ett exempel på detta är den som kallade Kimberleyprocessen som är avsedd att stoppa handeln med så kallade blodsdiamanter.

Styrelsen för Emerald Mine Invest EMI har emellertid valt att följa betydligt strängare regler, bland annat så vill styrelsen att bolagets egna Fair Trade principer skall gå långt över denna enda fråga.


Styrelsen i EMI har fattat beslut om att bolaget skall tillämpa nedanstående Fair Trade principer för att kunna garantera att samtliga de smaragder som säljs genom bolagets kanaler är konfliktfria smaragder som har hanterats i enlighet med EU:s regelverk 2368/2002 samt FN:s resolutioner om handel med ädelstenar. Dessa principer benämns som ”EMI:s Fair Trade Principer”


Fair Labour villkor: EMI skall kunna erbjuda en säker och bekväm arbetsmiljö med minimilöner och där delar av bolagets vinster skall delas med bolagets personal i gruvorna.

Community Benefit: EMI skall bidra till en förbättrad infrastruktur i de regioner som bolaget är verksamt i, bland annat i form av förbättrade vägar, elektricitet, kommunikationer och skapa en meningsfull och långsiktig skillnad i det sociala, ekonomiska och miljömässiga livet i lokalsamhället, till exempel genom byggande av skolor och / eller sjukhus.

Environmental Protection: EMI skall arbeta för att bevara de naturresurser som finns i de områden som bolaget är verksamt i, till exempel genom att bevara och skydda åar, avrinningsområden och grundvatten i regionen.

Product Integrity: EMI skall arbeta för att skapa en juridisk och transparant leveranskedja som garanterar all import, export och betalningsströmmar samt garantera smaragdernas ursprung och äkthet.